PROGRAM ZDRAVÉHO ROZUMU

Strana zdravého rozumu – ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi (oficiální zkratka Rozumní), (dále jen Strana zdravého rozumu) – vzešla z popudu těch, jimž se zdá současná politika příliš odtržená od každodenních potřeb lidí.

(Programové zásady a cíle)

 

 1. Strana zdravého rozumu hájí rovnost v příležitosti k uplatnění ve všech sférách politického,hospodářského, kulturního a společenského života bez jakékoliv diskriminace. Nezajímá ji minulost. Svůj zájem soustřeďuje pouze na přítomnost a budoucnost. (I když považuje za nutné poučovat se z chyb minulosti a upozorňovat na světlá místa našich dějin.)
 2. Strana zdravého rozumu chce do důsledku zavést rovnost mezi občanem a státem. Občan i stát musí mít vůči sobě vůči sobě nejenom stejná práva ale i stejné povinnosti. Zatím tomu tak není.
 3. Strana zdravého rozumu je prosta jakékoliv ideologie, která by mohla vést k omezování tvůrčích schopností člověka. Hájí zájmy poctivých, pracovitých lidí, kteří nechtějí žít na úkor ostatních. Hájí je proti rozpínavosti státu, nadnárodních firem a brání je proti zneužívání moci zastupitelů a úředníků na všech úrovních státní správy. Občané by měli mít právo svého zastupitele, který se zpronevěřil svým slibům odvolat i během volebního období.
 4. Svoboda projevu a rovnost všech občanů před zákonem je pro Stranu zdravého rozumu tím nejdůležitějším aspektem života. V zastupitelských sborech bude prosazovat takové zákony, které zpružní soudnictví a faktickou vymahatelnost práva v soužití mezi občany samými a občany a státem (dnes má stát a jeho zájmy přednost před oprávněnými nároky občanů vůči státu – to se musí změnit – naprostá rovnost je cílem Strany zdravého rozumu. Bude prosazovat, aby byl upřednostňován duch zákona před literou zákona pomocí osvědčených instrumentů známých v zahraničí (precedenční systém, poroty). Bojuje proti formalismu v soudní praxi. Soudci by měli mít k dispozici pracovníky na neodborné úkony, aby se mohli s větší efektivností věnovat odborné práci.
 5. Strana zdravého rozumu se chce zaměřit na praktické problémy všedního života občanů:
 6. Slušný člověk musí mít zastání proti agresivním individuím. Policie musí vší silou neformálně, rychle zasahovat a chránit zákonů dbalého jednotlivce.
 7. Strana zdravého rozumu se chce zasadit o to, aby bylo zrušeno ustanovení trestního zákona o nepřiměřené obraně. Když zločinec někoho, nebo něčí majetek napadne, musí počítat s jakoukoliv odezvou od napadeného. Napadený nesmí být trestán za jakoukoliv formu obrany.
 8. Strana zdravého rozumu bude prosazovat, aby v určitých, jasně specifikovaných méně závažných trestných činech páchaných ve skupině platila presumpce viny. Ať zločinec dokáže svou nevinu. (Např. zlodějské skupiny, okrádající cestující v hromadné dopravě; Žádný soud je však nemá možnost odsoudit, protože se každý proti nim bojí svědčit)
 9. Je třeba ochraňovat děti i učitele ve školách. Úplné zrušení hranice trestní zodpovědnosti. Jen tak je možné vyhnat drogové dealery ze škol, omezit vykrádání aut nezletilci, loupežná přepadení a dokonce i vraždy páchané beztrestně věkovou kategorií do patnácti let. Umožnit učitelům kontrolu osobních věcí žáka, aby se zjistilo, zda má či nemá u sebe nežádoucí předměty ( zbraně, drogy a pod.). Udělit učitelům statut veřejného činitele. Strana zdravého rozumu chce též zcela zrušit hranici trestní zodpovědnosti i pokud se jedná o mladistvé. Není možné, aby za vraždu, kterou spáchají mladiství ve skupině, jeden, kterému bylo právě 18 dostal dvojnásobný trest ve srovnání s tím, kterému bude 18 za měsíc. Ostatně jsme zcela pro zrušení jakékoliv hranice trestní zodpovědnosti. Bohužel, někdo napravitelný není a je pro to nutné společnost před ním ochránit. V souvislosti s proměnami společnosti je Strana zdravého rozumu pro znovuzavedení trestu smrti za terorismus, mnohonásobné vraždy, a vraždy spáchané na dětech a na osobách, které nemají možnost se efektivně bránit (seniorech, invalidech na vozíku, nevidomých atd.).
 10. Stát nesmí občanovi zasahovat do jeho vlastnictví s výjimkou záležitostí, týkajících se veřejného zájmu (Stavba dálnic, obchvatů měst a vesnic, železničních koridorů). Výstavba průmyslových zón není veřejným zájmem.
 11. Strana zdravého rozumu chce otevřít otázku dědického práva. Upřednostňuje přednost psané závěti před děděním ze zákona. V dnešní době komplikovaných rodinných vztahů nelze uplatňovat tereziánské právo vzniklé za úplně jiných rodinných konstelací.
 12. Občan české republiky by měl mít ve styku s cizími státy tatáž práva jaká jsou přiznávána občanům těchto států v České republice. Vízová reciprocita. Všechna omezení, která jsou kladena našim občanům v zahraničí, okamžitě recipročně zavádět i vůči občanům těch zemí, která tato opatření vůči našim občanům zavedla.
 13. V souvislosti v členstvím v EU bude Strana zdravého rozumu pečlivě sledovat, aby vlivem liknavé práce státních úředníků nedocházelo ke krácení našich oprávněných nároků. Abychom neplatili do společné evropské pokladny více než z ní budeme dostávat. SZR bude sledovat vývoj v sousedních zemích, aby nedocházelo k revidování výsledků druhé světové války.
 14. Strana zdravého rozumu je zásadně proti tomu, aby občané, kteří pracují v jakýchkoliv sférách zaměstnaneckých, či podnikají, živili ze svých daní prostřednictvím sociálních dávek příživníky, kteří nemají zájem pracovat. Místo sociálních dávek Strana zdravého rozumu navrhuje veřejně prospěšné práce, jejichž výkon bude kontrolován, a za které bude vyplácena mzda ze státního rozpočtu – místo sociálních dávek. Sociální dávky pouze zcela jasně adresně pro ty, kdo se starají o handicapované rodinné příslušníky a pod.
 15. V souvislosti s nelegální imigrantskou vlnou Strana zdravého rozumu je zásadně                                                                                            proti tomu, aby z peněz našich daňových poplatníků byly hrazeny náklady na osoby u nichž není zaručena loajalita k našemu obyvatelstvu a k našim kulturním a náboženským tradicím. Mohou být v budoucnosti problémem nejenom pro nás ale i pro naše potomky, tak jak to vidíme u příslušníků druhé a třetí generace imigrantů v západní Evropě.
 16. Právní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem by měly být upraveny tak, aby nedocházelo k jejich zneužívání z jedné či druhé strany.
 17. Strana zdravého rozumu se bude snažit oddělit moc výkonnou od zákonodárné. V případě volebního úspěchu chce na jednotlivé ministerské posty vypisovat výběrová řízení. Odborná obec by sama ze svého středu vybrala toho, koho by považovala za nejlepšího. Takovýto vybraný odborník by se nemusel zabývat politickými aspekty a soustředil by se jen a jen na odbornou stránku.
 18. Strana zdravého rozumu je pro decentralizaci státní správy ve všech jejích podobách. Strana zdravého rozumu se bude snažit postupně přesouvat rozhodovací pravomoci do krajů a obcí. Daně by měly být přerozdělovány podle takového klíče, který umožní krajům a obcím promptně řešit své specifické problémy.
 19. Strana zdravého rozumu je pro zachování a rozvoj národní a regionální kultury, včetně obnovy kulturních památek. Je třeba zachovat i bohatství přírody a jejího specifického rázu.